Home

Väitöskirja johtaminen

Tampereen yliopisto - Väitökset - Päivi Huotar

 1. en tarkoittaa huo-mion kiinnittämistä ihmisen työhyvinvointiin ja siihen, kuinka hyvinvointia voi edistä
 2. en Yksi manuaalisesti löydetyistä tutkimuksista oli kansallinen väitöskirja. Kirjallisuuskatsauk
 3. en kuntien sosiaali- ja terveystoimessa - neljän kunnan sosiaali- ja.
 4. Ahonen, H. 2008. Rehtoreiden kertoma johtajuus ja johtajaidentiteetti. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 35
 5. en jaetaan usein ihmisten johtamiseen.

Johtajuus ja johtaminen - Kyvyt

Johtaminen eri organisaatiotasoilla edellyttää, Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Business and Economics 159. Jyväskylän yliopisto Väitöskirja: Johtamisen on aika muuttua. 10.12.2013 06:00 päivitetty 10.12.2013 09:34. Master of Science (kansainvälinen johtaminen). Neljän kulmakiven lisäksi syväjohtamisessa on kuusi muuta ulottuvuutta: kontrolloiva ja passiivinen johtaminen, Helsingin yliopisto 2001 (väitöskirja TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu, hallintotiede Tekijä: ELONEN, MARJO Tutkielman nimi: Motivoiva osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatioss

Tutkimus huonosta johtamisesta: Despootit ja tyrannit johtajinamme

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen haasteet ja master-koulutu

Väitöskirja: Johtamisen on aika muuttua Kauppaleht

 1. en naisjohtajat spontaanius psykologia.
 2. en Kauppatieteiden maisteri Kirsti Malkamäen palvelujohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Luottamuksen kehitty
 3. en terveydenhuollon organisaatioissa Kivinen, Tuula. Kuopion yliopisto, 2008 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Väitöskirja
 4. en. TKK, väitöskirja. Lähteet. Bono, J. & Ilies, R. (2006). Charisma, positive emotions and mood contagion

Työntekijöiden osaamiseen panostaminen kannattaa, todistaa tuore tutkimus.Oikeudenmukainen johtaminen vähentää sairauspoissaoloja. Oikeudenmukainen johtaminen on. Luentomateriaalina on Jari Vuoren (2005) toimittama teos Terveys ja johtaminen sen sisältö jakautuu viiteen päälukuun, Väitöskirja. Itsensä johtaminen on henkilön omaa pohdintaa ja käsitystä omasta itsestään, motiivista tehdä työtä sekä käsitys omista voimavaroista,. - Esimerkiksi lean-johtaminen voi antaa yrityksille ja julkishallinnolle konkreettista tarttumapintaa ja työvälineitä, kun toimintaa ryhdytään kehittämään,. elämä on yläkäsite ja johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu ovat alakäsitteitä. Käsitteellä hy-vän työelämä tarkoitetaan tutkimuksessa sitä,.

Tiivistelmä Tekijä Sari Ryynänen Tutkinto Poliisi (AMK) Julkaisun nimi Muutoksessa johtaminen Espoon kenttäjohtoalueen lähiesimieste Väitöskirja sisältää neljä artikkelia, Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2010 pääaineenaan johtaminen Avainsanat: hoitotyön johtaminen, etiikka . UNIVERSITY OF OULU Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Health Administration ABSTRAC Pedagogiikan johtaminen ja sen laadusta vastaaminen on keskeinen osa Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Tulevaisuuden uusi todennäköinen ammatti on toimia 100:n robotin esimiehenä, mutta pysyykö johtaminen perässä? Juuri valmistuneessa väitöskirjassa.

Syväjohtaminen - Wikipedi

 1. en - arjen kokemuksia ja menetelmiä Tutkimuksessa kuvataan, mitä oikeudenmukainen johta
 2. nan johta
 3. en: Analyysi uuden asiakaspalvelukonseptin käyttöönoton onnistumisesta. Organisaatiot ja johta
 4. JOHTAMINEN TYÖILMAPIIRI - Arvostus ja kannustus HENKILÖKOHTAINEN SITOUTUMINEN - Työn merkityksellisyys Asiakas kokee, että hänet huomioidaan Ja pidetää
 5. en on merkityksellistä ja.
 6. Filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja, joka esitetään Teknillise

Yritykset ja organisaatiot seisovat monella jalalla. Jotta jalat kantavat, niillä pitää olla tukeva perusta - hyvä ja määrätietoinen johtaminen Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi tehty väitöskirja, joka julkaistavaksi 7.8 Innovaatio- ja kehitysprosessien johtaminen.

Pomot pois ja tittelit tunkiolle - lean-johtaminen toimivampaa

Yritykset eivät pysty hienoista teorioista huolimatta hallitsemaan asiakassuhteitaan, vaikka ne niin kuvittelevatkin. Hankenin tehtävä väitöskirja haastaa. Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Juva: Väitöskirja koostuu viidestä tutkimusartikkelista, jossa Ihmisläheinen hoito. Pedagoginen johtaminen on osaamisen johtamista. Perusopetuksen rehtori opettajien osaamisen johtajana. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän yliopisto

on johtaminen ja organisointi, jolla yhdistetään erilaisia professionaalisia asiantuntijuuksia ja toimintalogiikoita. Johtaminen ja organisointi on eri osa johtaminen Pedagogisen keskustelun ylläpitäminen. Jaettu johtajuus Kuntapäättäjät Varhaiskasvatus johtaja Päiväkodin johtaja Lastentarhan-opettaja Lastenhoitaj

Julkaisut ja väitökset UE

 1. en - avain luovuuteen? Akavan Erityisalat - Koulutuksesta lisävoimaa työnhakuun; Tarkalla rekrytoinnilla sopiva jäsen tiimiin
 2. Elina Hyrkäs OSAAMISEN JOHTAMINEN SUOMEN KUNNISSA Väitöskirja kauppatieteiden tohtorin arvoa varten esitetään kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston.
 3. en terveyssosiaalityössä
 4. en
 5. en kuntien sosiaali- ja terveystoimessa: Väitöskirja. Ristikangas M-R. & Grünbaum, L. 2014. Valmentava esimies
 6. en oli akateemisessa maailmassa erityisen haas-teellista. Johtamistyötä hankaloittivat johtajaroolien määräaikaisuus,.

Väitös alalta johtaminen, organisaatiot ja työpsykologia, DI Emma Nordbäck. Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8177-9 Ilmiönä monimuotoisuuden johtaminen alkoi kehittyä lähtökohdiltaan monikulttuurisissa yhteiskunnissa jo 1960-1970-luvuilla 3 Työhyvinvoinnin johtaminen: vaikuttavat tekijät Työhyvinvointi Oma terveydentila Akateeminen väitöskirja. Turun yliopisto, sarja C 372. Painosalama. Laine. TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä Tekijä(t) Simo Koivisto-Rajala.

Sote-uudistuksessa ennakko-odotukset ja julkisen terveydenhuollon

VOI, kuinka nopeasti aika kuluu. Valittujen Palojen entisen päätoimittajan Tom Lundbergin johtamista pohtuva kirja ilmestyi kun uusi mersuni oli oikeasti uusi Kiinnostaisiko myös... Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä. johtaminen; henkilöstöjohtaminen; henkilöstöhallinto; henkilöstöpolitiikka. Johtaminen symbolisesta ja kulttuurisesta Taustatiedon lisääjänä toimii Tapio Lahteron kirjoittamat artikkelit, väitöskirja sekä luentomateriaali Väitös: 18.5.2018 Polymeerikuiduista apua vedenpuhdistukseen ja haavan hoitoon (Tatikonda) M.Sc. Rajendhraprasad Tatikondan kemian väitöskirjan Multivalent N.

Väitöstutkimus murskaa käsitykset hyvästä johtajasta

Huono johtaminen hoitotyössä. Kirjallisuuskatsaus huonoon johtamiseen ja sen seurauksiin hoitotyön kontekstissa Vastuullinen johtaminen arkista aherrusta ihmisten keskellä ja kesken. Nov 15, 2016. Nov 15, 2016. Nov 9, 2016. Yritysrahoitus on meidän kaikkien asia. Nov 9, 2016

Suorituskyvyn johtaminen on systemaattinen tapa toteuttaa sisäisen ja ulkoisen ympäristön analyysia, kerätä dataa organisaation prosessien eri vaiheista, sekä. Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen: (Huotari, Päivi Strateginen johtaminen kuntien sosiaali- ja terveystoimessa, väitöskirja 2009) 1. Toimialan strategian. Tuottavuus ja sen johtaminen ovat ja pysyvät liikkeenjohdon keskeisinä haasteina. Viime aikoina aiheesta on puhuttu paljon kansantalouden näkökulmasta ja.

Strategisen johtamisen kieli vierasta kansalaisjärjestölle

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosaallossa voimaannuttava johtaminen voi olla yksi keino tukea työuria ja työhyvinvointia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää. Johtaminen . Seuraajat paljastavat johtamisen laadun. Johtamisessa tuijotetaan lähes aina johtajaa, Joskus väitöskirja voi syntyä silkasta ärsyyntymisestä Väitös Vaasan yliopistossa 10.1.2003: Osaamisen johtaminen esimiestyössä. Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa tarkastetaan perjantaina 10.1.2003. Vaativan korjaushankkeen riskien ja epävarmuuksien hallinta hankesuunnitteluvaiheessa : Vaativien korjaushankkeiden johtaminen -tutkimuksen osaraportti 3 . Valitsin puheessani kolme teemaa, joihin tiivistyi itselläni aikoinani itsensä johtaminen väitösprosessissa: stressin hallinta, aikaansaaminen ja itsensä.

Osaamisen johtaminen esimiestyöss Väitöskirja. Viitala, Riitta. Universitas Wasaensis 2004 5.p. Tallennettuna: Ulkoasu: 254 sivua : kuvitettu ; 25 cm. Kieli. Ensimmäinen suomalainen päiväkotijohtamista käsittelevä väitöskirja Johtaminen ja johtajuus alkavat enenevässä määrin nousta tutkimuskohteeks Ria Parppei avaa jäsenillassa toimeenpanoa, kehittämistä ja johtamista coachingin näkökulmasta 5-10 vuoden kuluttua arvostava johtaminen näkyy vuorovaikutuksessa: Arvostava johtaminen terveydenhuollossa. Akateeminen väitöskirja. https:. Simola, Antti, Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä. Tämä väitöskirja tuli ajankohtaiseksi, kun kohdetehtaassa vuoden 2000 lopulla käynnis

Asiakasarvon johtaminen tarkoittaa oman kohderyhmän kannalta olennaisten hyötyjen lisäämistä tai Väitöskirja osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle. Arvostava johtaminen sitoutumisen, urakehityksen ja joustavuuden edistäjänä terveysalan työssä. TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata arvostavan.

Johtamisen kaaos vai kaaoksen johtaminen? WSOY; Fullan, M. 2011: Change Leader. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Johnson, D. & Johnson,. Johtaminen tukeutuu pedagogiikkaan ja oppimisnäkemykseen, sekä niiden osa- Väitöskirja. Tampereen yliopisto. • Their, S. 1994. Pedagoginen johtaminen Väitöskirja > Väitöstiedote > Blogit. Työrauha koulussa. Bloggauksen kirjoittaja Milka Lukka opiskelee Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Itsensä johtaminen yrityksen, yksilön ja johtamisen menestystekijänä -väitöskirja Kuvaus; että oikeanlainen oman itsensä henkinen johtaminen,. DI Elina Hiltusen organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja Weak Signals in Organizational Futures Learning tarkastetaan Aalto-yliopiston. Valvojasta valmentajaksi - mitä on osaamisen johtaminen esimiestyössä -väitöskirja - miten osaamisen johtaminen toteutuu käytännön työssä Johtaminen ja tuottavuus - henkilöstön johtaminen menestystekijänä. Aura Ossi, Eskelinen Juha, Ahonen Guy ja Kuosmanen Timo, Aalto yliopiston sarjassa. 2019

Väitöskirja. Pietilä Maria (2014): The many faces of research profiling: Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta Oikeudenmukainen sekä asiakkaan ja henkilöstön osallisuutta vahvistava johtaminen tarkoittaa Sosiaali- ja terveyshallintatiede. Akateeminen väitöskirja Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia. Väitöstutkimuksen mukaan työntekijöiden psykologisen hyvinvoinnin näkökulmasta esimiestyössä korostuu. Asiakassuhteen arvon kasvu digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Väitöskirja käsittelee asiakkuuksien johtamista media-alalla digitaalisessa media Akateeminen väitöskirja, johtaminen ovat tämän kehityksen myötä tulleet Suomen julkisen sektorinkin käyttöön, myös puolustushallintoon

Moniammatillisen yhteistyön johtaminen vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien porukoiden Akateeminen väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja. Seurakunnissa keskiössä on pastoraalinen johtaminen, Teologian maisteri Pekka Asikaisen väitöskirja Kirkkoherran virkaan pätevöittävä johtamiskoulutus. Johtajuudessa keskeistä on monitasoisten suhdeverkostojen johtaminen. Tiihosen kokemuksen mukaan jaettu johtajuus toimii hyvin varhaiskasvatusorganisaatiossa Tietotyöntekijän johtaminen on erilaista kuin perinteinen tuotannollisen työntekijän johtaminen. Tietotyöntekijää pitää johtaa siten, että hän Salla Multimäki, Aalto-yliopisto, Väitöskirja, Tekniikka ja liikenne, Teknologiaosaamisen johtaminen: Paikkatieto hyötykäyttöön ilmavoimissa. Johtaminen on johtajan ja organisaation yhteispeliä. Hyvin testattu huippujohtaja epä-onnistuu monesti uudessa organisaatiossa ja uudessa tilanteessa.

suosittu: